ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562

ศพด.อบต.โนนธาตุ1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้.-

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพื้นที่ใกล้เคียง

1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 (เด็กที่เกิดก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560)

1.2 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรืออื่นๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วจะทำให้เป็นอุบสรรคต่อการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร

2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร

2.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์

3. วันเวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์

3.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ http://www.kknontat.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3.2 กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ข้อมูล/รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ใบมอบตัวศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

ทะเบียนประวัตินักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปีการศึกษา 2562 คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.1 MB (18,032,951 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หมายเหตุ : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 0-4345-6200-3  มือถือ 09-9805-5579

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน