โครงการอบรมเพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562

20190228_09301720190228_09274520190228_09253520190228_09411020190228_10060420190228_10203920190228_10293920190228_10391120190228_11251820190228_15284320190228_12001620190228_12002120190228_12002620190228_12003320190228_12003720190228_120042วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการอบรมเพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดยมี  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 180 คน  ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนธาตุ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  คณะกรรมการศูนย์ฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

2. เพื่อปรับทัศนคติหรือมุมมองให้แก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุตรวัยรุ่น  เปิดกว้างในเรื่องเพศ

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการรับฟังที่มีประสิทธิภาพ ระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และบุตรวัยรุ่น

งบประมาณดำเนินการ  จำนวน 40,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000 บาท

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   จำนวน 20,000 บาท

โครงการอบรม เรื่อง เพศคุยได้ในครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน