การพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ

12345678910111213141516

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ครั่งที่ 2

20190222_13430020190222_13205920190222_133129(0)20190222_14012920190222_14022620190222_14043720190222_14124720190222_141408 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ   ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ทำการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1 ซึ่งได้พบผู้ป่วยไข้เลือดออกภายในหมู่บ้าน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

สืบเนื่องจาก วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจาก  นายทวีศักดิ์  ชำกรม  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)  ซึ่งเป็นข้อมูล จากศูนย์ระบาดวิทยาอำเภอหนองสอง  ว่า พบผู้ป่วยไข้เลือดออก  เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพล เป็นผู้ป่วยใน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ชื่อ  เด็กชายพชร  เกนทา  อายุ 11 ปี  บ้านเลขที่ 56  บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ   อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  จากการสอบสวนโรคเบื้องต้น  ผู้ป่วยมีอาการไข้อ่อนเพลีย  อาเจียนเป็นมาเป็นเวลา 5 วัน โดยผู้ป่วยเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนศรีเมือง  ชั้น ป.5/3  อำเภอพล  เช้าไป-เย็นกลับ และบางวันพักที่บ้านเอื้ออาทรกับมารดา  ที่บ้านเลขที่ 318/60  หมู่ที่ 12  ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด ขอความอนุเคราะห์พ่นหมอกควัน
การดำเนินกิจกรรมควบคุมโรค
1.ออกสอบสวนโรคเบื้องต้น สำรวจความชุกลูกน้ำบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบๆ ผลการสำรวจไม่พบลูกน้ำ และพบเยาวชนที่อยู่บ้านเดียวกัน  ผู้ป่วยมีอาการป่วยและแนะนำมาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2.รณรงค์ทำความสะอาดภายในหมู่บ้าน  สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ  ปล่อยปลากินลูกน้ำ
3.พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายตัวแก่ โดย พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 2 ครั้ง  ห่างกัน 1 สัปดาห์
4.เฝ้าระวังการระบาดของโรค  โดยให้สุขศึกษา  ให้ประชาชนแจ้ง อสม.ถ้าพบผู้สงสัยให้แนะนำ  และให้รีบมาปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ขอขอบคุณ ทีมดำเนินการควบคุมโรค ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน อสม. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และพี่น้องประชาชนบ้านสำราญ ทุกท่าน ที่ได้ช่วยกันรณรงค์ทำความสะอาดบริเวณรอบๆ บ้านของตน  สุ่มสำรวจลูกน้ำในแต่ละคุ้มโดย อสม.สอบสวนโรคเบื้องต้นโดย นายทวีศักดิ์ ชำกรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ)

ทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่เพื่อควบคุมการระบาด ประกอบด้วย

1.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ      เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.นายสมพงศ์   สุจิตร            พนักงานขับรถยนต์

4. นายประเสริฐ   เลิศภักดี    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน