การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

15268101112913141517181916วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้ทำการต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี  จำนวน 72 คน  ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  ผู้นำชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  เพื่อให้บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพและวิสัยท้ศน์ในการพัฒนาองค์กร  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เพื่อศึกษาดูงาน “การจัดทำแผนการศึกษาและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ขอขอบคุณคณะผู้ศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา  อำเภอบ้านคา  จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82704/48 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

power point นำเสนองานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขนาดไฟล์ 17.1 MB (18,032,951 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน