โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

13568910121314151617181920วันที่ 8,11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตัวแทนกลุ่มอาชีพและผู้นำท้องถิ่น จำนวน 52 คน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์นำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้

3.เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน

4.เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5.เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน

6.เพื่อให้รู้จักวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างเหมาะสม

สถานที่ศึกษาดูงาน

1.ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าที่ศูนย์ศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี คลิกดาวน์โหลด

2.ศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชปรัชญา ค่ายสุรสีห์ มลฑลทหารบกที่ 17 จังหวัดกาญจนบรี คลิกดาวน์โหลด 

3.ศึกษาดูงานการกำจัดขยะแบบครบวงจรที่ชุมชนสำนักเย็น เทศบาลตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน