กกต.เปิดรับสมัคร ส.ส. 4-8 ก.พ. 62 เตือนผู้สมัครระวังการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายหลังได้รับหมายเลข

5วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ว่า ในระหว่างวันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  จะมีการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งกำหนด (เขตเลือกตั้งที่ 9 กำหนดให้ใช้หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  เป็นสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น) และจะมีการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้งพรรคการเมืองที่ประสงค์จะแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 201-203 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ect.go.th  หรือโทรสายด่วน กกต. 1444

นอกจากนี้ ขอเน้นย้ำผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง และบุคคลที่เกี่ยวข้องว่า หากมีการจัดขบวนหรือกองเชียร์ที่แสดงการสนับสนุนหรือให้กำลังใจแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในวันรับสมัครเลือกตั้ง ขอให้พึงระมัดระวังอย่ากระทำการใดก่อนและหลังการสมัครรับเลือกตั้งอันอาจเข้าข้อห้ามตามมาตรา 73 (3) ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 ทั้งนี้ ตามนัยคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 1 คดีหมายเลขแดงที่ 3437/2551 และคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีหมายเลขแดงที่ 929/2552

ที่มา : https://www.ect.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=4979&ewt=ZGJfMTE5X2VjdF90aA==

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 9 จังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำหนดสถานที่รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.4/5) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดขบวนแห่ในวันสมัครรับเลือกตั้ง ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0019/ว 185 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงานการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 3 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเงือกตั้ง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบตณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีอาญา พ.ศ.2562 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อ/จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต (https://www.ect.go.th/ect_th/)

รายชื่อ จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อ จำนวนผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สรุปผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 1-10 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน