การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0045สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0058สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0100สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0111สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0119สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0122สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0086สวัสดีปีใหม่ 2562_๑๙๐๑๐๙_0092วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง  ซึ่งได้แจ้งข้อสรุปนโยบายของ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ  ประจำปี พ.ศ.2561  และพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ  ใช้หลักการ  ใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  นำกลับมาใช้ใหม่  สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน  ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2562 ถึง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562  เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้เชิญประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน  มีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ  และจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) “แยกก่อนทิ้ง”  ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-11 อีกด้วย

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4353 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เรื่อง  การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/2785 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/22 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562  เรื่อง  แผนปฏิบัติการ 60 วัน”แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/64 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  เรื่อง แผนปฏิบัติการ 60 วัน แยกก่อนทิ้งเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/ว 13 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “แยกก่อนทิ้ง” คลิกดาวน์โหลด

บันทึกข้อตกลง (MOU) “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1-11 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน