พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562

รัชกาลที่ 10วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทย ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

บัดนี้ ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดี และอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีความสุข ความเจริญ ให้มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาที่แจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนสุขภาพที่แข็งแรง ประสบแต่ความเจริญอันเป็นมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป

เมื่อเรามีความรักความปรารถนาดี มีสติปัญญาและเหตุผล มีความรู้จักพอเหมาะพอเพียง มีความอดทนอดกลั้น พากเพียร รู้เหตุผล รู้วิธีการแก้ปัญหา ซึ่งจะนำพาซึ่งความสุขที่จะเกิดขึ้นในตน นำไปสู่ความสุขต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ผ่านไปได้ด้วยดี ทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงปกป้องคุ้มครองและรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีขวัญและกำลังใจ สติปัญญาที่แจ่มใส ในการที่จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง มั่นคงต่อประเทศชาติและบ้านเมืองของเราต่อไป

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน