การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

จุดบริการประชาชน-อบต.โนนธาตุ1จุดบริการประชาชน-อบต.โนนธาตุ2345678141011123รร.บ้านโคกสูง_๑๘๑๒๓๑_0624รร.บ้านโคกสูง_๑๘๑๒๓๑_063812ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ   ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50  หรือน้อยกว่า 10 คน  ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน

อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง  (ฝ่ายความมั่นคง) ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการบริหารจัดการถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

การเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าประจำจุดบริการประชาชน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562 ช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เกิดอุบัติเหตุ 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย : ข้อมูลจากโรงพยาบาลหนองสองห้อง อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

    วัน/เดือน/ปี

เกิดอุบัติเหตุ

(ครั้ง)

บาดเจ็บ (ราย)

เสียชีวิต (ราย)

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

27 ธันวาคม 2561

1

1

อ่านรายละเอียด
28 ธันวาคม 2561 1 1  –  –  – อ่านรายละเอียด
29 ธันวาคม 25ุ61  –  –  –  –  – เหตุการณ์ปกติ
30 ธันวาคม 2561 1  1  –  –  – อ่านรายละเอียด
31 ธันวาคม 2561  –  –   –   –  – เหตุการณ์ปกติ
  1 มกราคม 2562  –  –  –  –   –  เหตุการณ์ปกติ
  2 มกราคม 2562


 –  – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ขอขอบคุณทุกท่านที่เห็นความสำคัญ มาตรวจเยี่ยม แวะให้กำลังใจ มอบสิ่งของ เครื่องดื่มสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่มา ณ โอกาสนี้ …

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน