โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตำบลโนนธาตุ) รุ่นที่ 11

1ประกาศนียบัตรอบรมศูนย์ยุติธรรม1วันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางพรปวีณ์  กล่อมฤทธิ์  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  รุ่นที่ 11  ที่กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว  ระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล  เครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 472 คน

ขอความร่วมมือเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ตามหนังสือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ยธ 02025/ว 109  ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ 531/2561  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เรื่อง  ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นเดินทางไปราชการ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ตำบลโนนธาตุ) รุ่นที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าสำเร็จการฝึกอบรมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 11 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน