การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

จุดบริการประชาชน อบต.โนนธาตุ1234567891011124123ด้วย วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  ถือได้ว่าเป็นช่วง 7 วัน อันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก  ทำให้ปริมาณการใช้เส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงสายต่างๆ  หนาแน่น  เป็นเหตุให้มีความเสี่ยง และโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงปกติ   ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561  ถึงวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 (รวม 7 วัน)  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการบาดเจ็บ  ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนในห้วงเวลาดังกล่าว  รวมถึงเป็นการยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลตามนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน  โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลง ร้อยละ 50  หรือน้อยกว่า 10 คน  ต่อประชากรแสนคน ในปี 2563  ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน

อำเภอหนองสองห้อง  ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณ ที่ทำการปกครองอำเภอหนองสองห้อง  (ฝ่ายความมั่นคง) ที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)  เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการประสานงานบูรณาการบริหารจัดการถึงกรอบแนวทางการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จะได้มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562  ณบริเวณสามแยกหนองแวง (ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ) และประสานการปฏิบัติกับอำเภอหนองสองห้อง ต่อไป

การเตรียมความพร้อมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมด่านช่วงเทศกาลปีใหม่ อำเภอหนองสองห้อง ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าประจำจุดบริการประชาชน ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำขวัญรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางทางถนน

-มือบังคับรถ กฎบังคับใจ ขับขี่ปลอดภัย ถ้าไม่ประมาท

-เมาอย่าขับ โทรศัพท์อย่าใช้ ปลอดภัยทุกคน

-ขับรถดี มีน้ำใจ ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

-เคารพสิทธิ์ รับผิดชอบ มอบน้ำใจ คือความปลอดภัยของทุกคน

-ง่วงนอนไม่ขับรถ ควรงดโทรศัพท์ เมาไม่ขับจะปลอดภัย

-โทรมาไม่รับ ขับขี่ปลอดภัย แซงแล้วชิดซ้าย ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

-เมาไม่ขับ อยากหลับหยุดนอน สัญจรปลอดภัย

-ขับรถไม่ประมาท คาดเข็มขัดนิรภัย ทุกคนต้องใส่ใจ ในกฎและกติกา

-ขับรถรีบร้อน ตายผ่อนส่งทุกวัน

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีวินัย สวมหมวกคาดเข็มขัดนิรภัย ไม่โทรเวลาขับ

-ปฏิบัติตามกฎ ขับรถมีน้ำใจ สวมหมวก-คาดเข็มขัดนิรภัย ไม่เมา ไม่โทรเวลาขับ กลับถึงบ้านปลอดภัย

-ขับรถตั้งสติให้ดี อุบัติเหตุเพียงเสี้ยววินาที อาจสูญเสียโอกาสดีๆ ตลอดชีวิต

-ตั้งสติก่อนสตาร์ทอย่าประมาททุกเส้นทาง คิดถึงครอบครัวและคนรอบข้างของคุณเอง

-ทุกชีวิตมีค่า อย่าจบปัญหาด้วยอุบัติเหตุ

-สร้างจิตสำนึก ระลึกความปลอดภัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติเหตุ

-ขับรถไม่ซิ่ง ไม่วิ่งย้อนศร ปฎิบัติตามกฎจราจร เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก…องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน