โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชน

1234วันที่ 12-14 ธันวาคม พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นางลำใย  ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  นางสวาสดิ์  ฉัตรพูนกุล  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และ  นางสาวฐิตาพร  อินทรปพงศ์  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ เทคนิคและแนวทางในการใช้ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาณี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ”การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงานพัฒนาชุมชนในบริบท : การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม

1.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

2.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.พ.ศ.2542

3.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2560

4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ผู้สูงอายุ ฉบับ 3

5.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ อปท. พ.ศ .2553

6.-ทำคู่มือการทำงาน และบรรยาย 61

7.ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ .2559-2p

8.ระเบียบเบี้ยความพิการ ฉบับ 3-1p

9.ประกาศสถานสงเคราะห์ ฉบับที่ 1-4p

10.ประกาศ ก.พม.คนพิการ ฉ 9-1p

11.หนังสือ10 มีนาคม 2559 เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุ-5p

12.หนังสือที่ มท 0891.3-ว 2500 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2553-3p

13.หนังสือ มท 0891.3-ว 118 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินตามระเบียบ มท.-2p

14.หนังสือ ว 4160 ลว 24 พ.ย.57 ตอบข้อหารือ ประกันตนบำนาญชราภาพ ประกันสังคม-7p 15.หนังสือ ตอบข้อหารือ บำเหน็จรายเดือน 23 กันยายน 54-3p

16.หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ-2p

17.ตอบข้อหารือการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปัตตานี-2p

19.หารือจ้างเหมาบริการจังหวัดนครสวรรค์ปี 52-7p

20.แนวทางการดำเนินงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

21.ใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน 10 ตค 60-5p

22.ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน ลงวันที่ 25 เมษายน 2561-2p 23.การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน 57-2p

24.การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)-3p

25.ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทะเบียนราษฎร 18 พ.ย.58-3p

26.การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-9p

27.-แนวทางการทำงาน-2563 เอกสารประกอบการบรรยายเบี้ยยังชีพ-อ.ชัชวาลย์

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน