ขอเชิญประชุม

12345678วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 น.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจ  กฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ปี 2560  เพื่อเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562  ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ณ ห้องประชุมแคแสด  อาคารวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (วิทยาเขตขอนแก่น)

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 4481 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือ กปน.มืออาชีพ (ผจ.ปน.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2561 คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน