โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181126_14542620181126_134227222220181126_143518วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าประชุมตามโครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

2.เพื่อให้ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

3.เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกของชุมชนได้ร่วมกันจัดทำประชาคมเพื่อกำหนดกติกา หรือธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

แนวทางการดำเนินงานโครงการประชาคมชุมชนหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

การประชุมขับเคลื่อนโครงการประชาคมหมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น (ศอ.ปส.จ.ขก.) คลิกดาวน์โหลด

โครงการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล (เร่งด่วน 3 เดือนแรก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน