โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20181108_10444320181108_10151520181108_10353920181108_11045220181108_16062620181108_09314320181108_094124(0)20181108_094021วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม โรงแรมเจริญธานี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  โดยมี  นายสุเทพ  มณีโชติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้บริหาร และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและของจังหวัดขอนแก่นได้อย่างต่อเนื่อง

2.เพื่อส่งเสริมให้เกิดเวทีพบปะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3.เพื่อเป็นเวทียกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ

4.เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติของทางราชการ สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน