การประชุมประชาคม/ตรวจสอบพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห้อง ว่า ได้รายงานเหตุด่วนสาธารณภัย สาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.30 น.ในพื้นที่ 12 ตำบล 137 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 11,478 ครัวเรือน 11,478 คน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ทางการเกษตร คาดว่าจะเสียหาย 150,218 ไร่ มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างการสำรวจ และภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภาวะฝนทิ้งช่วง) ในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยดังกล่าว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ทั้งนี้ จะได้พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่ง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่อำเภอหนองสองห้อง จำนวน 12 ตำบล ตามประกาศลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 คลิกดาวน์โหลด

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การใช้เงินทดรองราชการ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด 

คำสั่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหนองสองห้อง ที่ 287/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการตรวจสอบพื้นที่เสียหายด้านการเกษตรระด้บหมู่บ้าน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 

การประชุมแผนการออกประชาคมและสำรวจพื้นที่

1234

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 (บ่าย)  สถานที่  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 9 ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7, บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8, บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 (เช้า) สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

-บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสำราญ

-บ้านกอก หมู่ที่ 1, บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 (บ่าย) สถานที่ ศาลากลางบ้าน

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 (เช้า) สถานที่ ศาลาวัดบ้านสว่าง

-บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 (บ่าย) สถานที่ ศาลาประชาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

-บ้านชาด หมู่ที่ 10 (เช้า) สถานที่ ศาลาประชาคม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน