การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

20181016_08474020181016_08431320181016_09351320181016_10101420181016_11511520181016_13325920181016_13374615396543908741539654395152153965440204715396701324451539670134325วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น. กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  นำโดย  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ  ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอวานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ผู้เข้าประชุม

1.นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ

2.นายทวีศักดิ์  ชำกรม   ผอ.รพ.สต.โนนธาตุ/กรรมการบริหารกองทุนฯ

3.นางวนิดา  นาเจริญ   ผอ.รพ.สต.บ้านโนนแต้/กรรมการบริหารกองทุนฯ

4.นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนฯ

5.นางสุพัฒตา   เพ็ชรวิเศษ   ผู้ช่วยเลขานุการกองทุนฯ

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

7 ขั้นตอน การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ธันวาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

Time line การดำเนินงานกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

กำหนดการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุนบริการด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

ข้อมูล/ภาพ โดย สมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต./เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

เว็บไซต์ : http://www.kknontat.com
ชมคลิป : https://www.youtube.com/user/somchai115/videos

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน