แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

1351212jpgวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  เข้าประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณห้องประชุมพระธาตุขามแก่น  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (ชั้น 2)

ด้วย นายกรัฐมนตรี ได้มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กำหนดแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) เพิ่มเติมจากการประเมินปกติประจำปี  โดยให้มีประเด็นการประเมินผู้บริหาร 10 ประเด็น ซึ่งในประเด็นการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้หารือร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้กำหนดแนวทางการประเมินออกเป็น ดังนี้

แนวทางการประเมิน

1.รายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าทุกเดือน โดย อปท.ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลการลดพลังาน ผ่านระบบ e-report.energy.go.th ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป สำหรับรอบการประเมินที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะใช้ผลการรายงานในระบบของเดือนเมษายน-เดือนสิงหาคม 2561

2.ดำเนินการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในประเด็นข้อ (2)-(10) ตามแบบรายงานที่กำหนด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบวาระการประชุมเพื่อชี้แจงตัวชี้วัดการติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน