โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561

1234วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการฝึกอบรม

1.นายชาญศักดิ์  หาดวรรณ     ผู้อำนวยการกองช่าง

2.นายจุฬา  มูลเทพ     ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

3.ส.อ.เกรียงศักดิ์   สุทำมา     นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ      นายช่างโยธา

5.จ.อ.สฤษดิ์   แก้วนอก     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนวัช    เพ็ชรวิเศษ    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3465 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง  โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 393/2561 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561  เรื่อง ให้บุคลากรเดินทางไปราชการ คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม (การควบคุมคุณภาพงานทางและวัสดุ) ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น การควบคุมงานและการตรวจรับงานถนนของ อปท.ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน