พิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

412356789101112วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561 นายบุญมา  บุญเหลือ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดกองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  และจังหวัดขอนแก่น  ได้มีแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน“จังหวัดสะอาด”เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ“ประเทศไทยไร้ขยะ”ตามแนวทางประชารัฐโดยใช้หลักการ 3 Rs  คือ การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  ประกอบกับการการดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  หรือกองทุนฌาปนกิจจากขยะ  ซึ่งเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง และเป็นการสร้างประโยชน์จากขยะ  กองทุนฌาปนกิจ/ธนาคารขยะ  จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในนโยบายของผู้บริหารที่ดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายข้างต้น  ขอบขอบคุณ  ทุกภาคส่วน  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ทุกท่าน  ที่เข้าร่วมโครงการมา ณ โอกาสนี้

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7) คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ใบรับเงินซื้อ-ขายขยะ กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

สมุดคู่ฝาก ธนาคารขยะชุมชน “RECYCLE  BANK” กองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน