โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

123456)789101211วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  โดย กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำโดย นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ร่วมโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา  ประจำปี 2561  ณ วัดหัวหิน  บ้านโคกสูง  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  การดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้  ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด  มีผู้ร่วมบริจาคทำบุญในครั้งนี้  จำนวน  6,425 บาท  (หกพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้คงอยู่กับคนไทยตลอดไป และทำนุบำรุงศาสนา

2.เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา

3.เพื่อเสริมสร้างปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ กับผู้ปกครองและชุมชน

โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน