การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561

78654321วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหาร่สวนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมเป็นเกีรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561  ซึ่งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  เป็นสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561 และเป็นตัวแทนให้เข้ารับการคัดเลือกระดับเขต ปี 2561  โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 4 ขอนแก่น  ได้ออกติดตามคัดเลือก ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนโนนธาตุ  หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ  ตัวแทนส่วนราชการ  และพี่น้องประชาชนตำบลโนนธาตุ  ที่ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกมา ณ โอกาสนี้

การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน