การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”

2341วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง  โดยมี นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ  นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 รับทราบและเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน”ในกลุ่มผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยติดเตียง  หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560  มีดังนี้

หลักการ : เปิดรับลงทะเบียนเพิ่มเติม มิใช่การลงทะเบียนใหม่

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

-มีสัญชาติไทย

-มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

-ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือถ้ามีจะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท

-ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

-ไม่เป็นผู้เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วไม่ผ่านการจรวจสอบคุณสมบัติฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

การประชุมเพื่อรับทราบแนวทางในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการ”ไทยนิยม ยั่งยืน” ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน