โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

123 4456710111213วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (หมู่ที่ 1-11)  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน หมู่ที่ 2,4 ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บริเวณหนองแสง บ้านสำราญ  หมู่ที่ 4  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยทำการปลูกต้นคูณ  ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

2.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561

3.เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

4.เพื่อปลูกจิตสำนึกในการปลูกต้นไม้ นำไปสู่การปลูกป่าในใจของประชาชนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน