การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน หมู่ที่ 5 อบต.โนนธาตุ

111212345678108วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกภายใน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  เนื่องจาก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561  ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้  ว่า นางสาวสิริวิมล  สุขน้อย  อายุ 19 ปี  บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 5  ได้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกโดยเกิดจากยุงเป็นพาหะนำเชื้อ

ในการฉีดพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ ควบคุมโรคไข้เลือดออกครั้งนี้  ใช้งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นค่าน้ำมันดีเซล  เบนซิน  น้ำยาฉีดพ่นยุง  และค่าแรงในการฉีดพ่นสารเคมี  199 ครัวเรือน  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,788.45 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สิบห้าสตางค์)  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

สำเนาหนังสือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนแต้ ที่ ขก 1032.112/175  ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน