โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561

13645891213141511วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้ นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  และ นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  จำนวน 20,000.-บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)  โดยมี นายเชาว์  ภิรมกิจ  กำนันตำบลโนนธาตุ/รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม  ขอขอบคุณ คุณวนิดา  นาเจริญ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน