การประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

1345วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ได้เข้าประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video conference) โดยทำการถ่ายทอดผ่านระบบ DOPA Channel ของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2)

สาระสำคัญในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4

-เป็นการสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ควรมีการให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องของ ความปรองดองสมานฉันท์  ความพอเพียง  เรื่องประชาธิปไตย   เรื่องปัญหายาเสพติดและการร่วมกันแก้ไข การใช้จ่ายงบประมาณให้เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

การประชุมรับมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน