โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

1234JPG5JPG6781413116วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (หมวด 3 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ) จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็กมีความรู้และตรัหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

2.เพื่อส่งเสริมทักษะการดูแลสุขภาพเด็กเบื้องต้นแก่ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเด็ก

3.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ให้ปลอดภัย ปลอดโรค

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวเปิดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

กิจกรรมประจำวันเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

power point โรคที่พบบ่อยในเด็กและแนวทางป้องกันควบคุมโรคติดต่อ คลิกดาวน์โหลด

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน