การจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

20180413_09470120180413_09391120180413_09250120180413_10104720180413_11234820180413_10183220180413_12132720180413_12390120180413_13314320180413_13323620180413_13583820180413_140639วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ อบรมให้ความรู้ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ซึ่งในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  จะมีประเพณีที่สำคัญของไทย คือ วันสงกรานต์  ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเราด้วย  เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน  เป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษาดำรงไว้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่คน รุ่นหลังต่อไป  วันสงกรานต์ถือเป็นวันที่ลูกหลานได้รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  กราบขอขมาลาโทษพร้อมทั้งขอพรอันเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว  มีผู้เข้าร่วมงานเป็นผู้สูงอายุจาก หมู่ที่ 1-11 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน มีการแสดงกิจกรรมของของผู้สูงอายุบนเวทีกลาง โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานครั้งนี้  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จากทุกหมู่บ้าน  ข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและสังคม
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป
3.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชน
4.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ให้สังคมตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ
5.เพื่อให้ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.สังคมให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม

2.ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3.มีการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านและประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป

4.เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชน

5.ประชาชน นักเรียน ข้าราชการและผู้สูงอายุร่วมงานประเพณี

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 183/2561 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงาน-คำกล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่นตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม ในวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2561 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ทุกท่าน ที่ช่วยจัดเตรียมงานและสถานที่มา ณ โอกาสนี้

ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน