โครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

12341234วันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2561 รวม 7 วัน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 (จุดบริการประชาชน) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  ณ บริเวณสามแยกหนองแวง  ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น โดยใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อปพร.จากศูนย์ อปพร.อบต.โนนธาตุ  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง

วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 20.20 น. นายชุมพิชญ์ เดชะรัฐ นายอำเภอหนองสองห้อง พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้รถใช้ถนนของพี่น้องประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์

2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนตามจุดต่างๆ ในห้วงเวลาดังกล่าว

3.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รวมถึงการขับรถให้ถูกกฎจราจร รวมทั้งการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะขับรถซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

4.เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามนโยบายของรัฐบาล

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/753 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง การเตรียมความพร้อมและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 179/2561 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฎิการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 184/2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

111สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนบริเวณสามแยกหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  ช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17  เมษายน พ.ศ.2561

    วัน/เดือน/ปี เกิดอุบัติเหตุ(ครั้ง) บาดเจ็บ (ราย) เสียชีวิต (ราย) หมายเหตุ
ชาย หญิง ชาย หญิง
11 เมษายน 2561 เหตุการณ์ปกติ
12 เมษายน 2561 –  –  –  –  –  เหตุการณ์ปกติ
13 เมษายน 2561 –  –  –  –  –  เหตุการณ์ปกติ
14 เมษายน 2561  –  –   เหตุการณ์ปกติ
15 เมษายน 2561  –         เหตุการณ์ปกติ
16 เมษายน 2561      –     เหตุการณ์ปกติ
17 เมษายน 2561          – เหตุการณ์ปกติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละถึงแม้อากาศจะร้อน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจที่ได้มอบสิ่งของหรือน้ำดื่มสนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ครับ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน