การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561

1244414520180312_16093220180312_1843021235วันที่ 12-14 มีนาคม พ.ศ.2561 อำเภอหนองสองห้อง ได้ดำเนินการคัดเลือกตำบลเป้าหมาย (นำร่อง) คือ ตำบลโนนธาตุ โดยกำหนดให้มีการอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะเข้ารับการอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

1.พ.จ.อ.จักรี  วิชาชาติ   ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอหนองสองห้อง

2.ร.ท.ธนกร  ก๋งหลัก   หน่วยทหารในพื้นที่ (หัวหน้าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอหนองสองห้อง)

3.นายเชาว์  ภิรมกิจ   ตำแหน่ง  กำนันตำบลโนนธาตุ

4.นางสาวเมทินี  แก้วสีขาว  ตำแหน่ง  พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ

5.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน