การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561

25610306_๑๘๐๓๐๖_001225610306 #1_๑๘๐๓๐๖_000525610306 #1_๑๘๐๓๐๖_001125610306 #1_๑๘๐๓๐๖_003725610306 #1_๑๘๐๓๐๖_006425610306_๑๘๐๓๐๖_002325610306 #1_๑๘๐๓๐๖_006425610306 #1_๑๘๐๓๐๖_0061วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  และตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 20,000 บาท และงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น เพื่ออุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโนนธาตุ จำนวน 21,680 บาท มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 143 คน โดยมี นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในพิธีเปิด

“การตั้งครรภ์” หากเกิดขึ้นกับหญิงที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นทางด้านสรีระร่างกาย วัย ภาวะ ด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิก็คงเป็นเรื่องที่น่ายินดี และสร้างความสุขให้กับครอบครัวนั้นๆ แต่ถ้าหากเกิดขึ้นกับผู้ที่ยังเป็น “เด็กหญิง” ก็มักก่อเกิดปัญหาตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งต่อตัวเด็กเอง และครอบครัว  การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหรือท้องวัยทีน คือ การตั้งครรภ์เมื่ออายุ  19 ปี หรืออ่อนกว่านี้พบร้อยละ 10 – 30 ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด นับเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลกใน 10 ปี ท้องในวัยทีนในประเทศมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากร้อยละ 10 ในปี พ.ศ.2536 เป็นกว่าร้อยละ 20 ในปัจจุบัน นอกจากนั้นอายุของคุณแม่วัยทีนนับวันยิ่งน้อยลง ต่ำสุดเพียง 12 ปี ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท้องในวัยทีน ได้แก่ ฐานะยากจน เล่าเรียนน้อย ดื่มสุรา ติดยาเสพติด ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่แก้ไขได้ยาก แต่มีปัจจัยหนึ่งซึ่งน่าจะแก้ไขได้ และเป็นปัจจัยที่ทำให้ท้องวัยทีนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ ค่านิยมการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นนั่นเอง

“วัยรุ่น” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีอายุ ระหว่าง 9 – 19 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา โดยมีลักษณะสำคัญ 3 ประการ คือ มีการพัฒนาทางร่างกาย โดยเฉพาะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศ จนมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์ มีพัฒนาการด้านจิตใจ ซึ่งเป็นระยะที่เปลี่ยนแปลงจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคม โดยเปลี่ยนจากการพึ่งพาครอบครัวมาเป็นผู้ที่สามารถประกอบอาชีพ และมีรายได้ของตนเอง หรือมีสิทธิทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ ในด้านพัฒนาการทางอารมณ์ และจิตใจ พบว่าวัยรุ่นอยากรู้ อยากเห็น และอยากทดลอง ต้องการการยอมรับจากเพื่อน  ดังนั้น  วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่อาจถูกชักจูงได้ง่าย ขาดความนับถือตัวเอง รวมถึงขาดทักษะในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ขับรถประมาท ยกพวกตีกัน ดื่มสุรา และใช้สารเสพติด มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ระวัง ส่งผลให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ทั้งนี้พฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นสาเหตุหนึ่งของการตายในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิง ได้แก่ การทำแท้งเถื่อน การคลอดบุตร ทั้งที่มีอายุน้อย การติดเชื้อ HIV ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ สามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ สังคมไทยในปัจจุบัน ตัวเลขวัยรุ่นไทยตั้งท้องในวัยเรียนสูงเป็นอันดับ 1 ของเอเชียอาคเนย์ และมีอัตราส่วนสูงกว่าวัยรุ่นในยุโรป และอเมริกา เฉลี่ยอายุของการตั้งครรภ์ในวัยเรียน น้อยสุด 12 ปี และไม่เกิน 19 ปี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างความตระหนัก และองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิง ในสังคมพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ สัมพันธภาพทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวันรุ่น การเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น

2.เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิต

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561 ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน