ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561

1234องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับหนังสือจาก สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ตามหนังสือ ที่ กค 0607.0305/ว 472 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2560  เพื่อขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนในการรับคำร้องขอต่อใบอนุญาต ขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการลดภาระในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์เพื่อนัดหมายให้ร้านค้าต่างๆ ทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าต่างๆ ใน หมู่ที่ 1-11 ทราบ เพื่อทำการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยเตรียมหลักฐาน และ อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ดังนี้.-

จ้าหน้าที่ที่ออกให้บริการ

1.นายสุนทร  นากรุงศรี  หัวหน้างานปราบปรามสรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

2.นายราชันย์  บูรภักดิ์  นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สรรพสามิตพื้นที่สาขาพล

หลักฐานที่ต้องใช้ในการมาขอรับใบอนุญาต

1.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายเก่า ให้นำใบอนุญาต ปี 2560 หรือสำเนาบัตรประชาชน

2.ผู้ขอรับใบอนุญาตรายใหม่  ให้นำสำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของสถานประกอบการค้า และใบทะเบียนพาณิชย์ ที่พาณิชย์จังหวัดออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

1.สุรา ป.1  (ขายสุราทุกชนิดตั้งแต่สิบปีขึ้นไป)  ปีละ 5,500 บาท

2.สุรา ป.2  (ขายสุราทุกชนิดต่ำกว่าสิบปี)  ปีละ 2,200 บาท และ 330 บาท

3.ยาสูบและยาเส้น ป.1 (ขายเกิน 1,000 มวน) ปีละ 1,200 บาท และ 500 บาท

4.ยาสูบและยาเส้น ป.2 (ขายต่ำกว่า 1,000 มวน) ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

5.ไพ่ ป.1  (ขายครั้งหนึ่งสี่สิบสำรับขึ้นไป)  ปีละ 1,200 บาท

6.ไพ่ ป.2  (ขายครั้งหนึ่งต่ำกว่าสี่สิบสำรับ)  ปีละ 500 บาท และ 100 บาท

อนึ่ง หากผู้ใดขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมายสรรพสามิต มีโทษปรับอย่างละ 5,000 บาท

ขออนุญาตใช้สถานที่สำนักงานเพื่อบริการประชาชนรับคำร้องขอต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล เรื่อง การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี พ.ศ.2561/ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย คลิกดาวน์โหลด

มีผู้อยู่ในข่ายในการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ ประจำปี 2561 จำนวน 35 ราย มาติดต่อขอรับบริการ จำนวน 16 ราย

หากสงสัยหรือมีปัญหาต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โทร.0-4341-8227

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน