ประชาสัมพันธ์/กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

4

20180110_13130120180110_13130120180110_13130120180110_131301กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561

ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระภาษี     เดือน มกราคม-มีนาคม ของทุกปี

ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-เมษายน ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี

เอกสารประกอบการยื่นแบบ

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  4. สัญญาเช่า (ถ้ามี)
  5. อื่นๆ

ติดต่อได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข โทร.0-4345-6200-2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน