การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care

12341133344วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้ นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ นางสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้ารับการอบรม ตามโครงการฝึกอบรมแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ตลอดทั้งหลักเกณฑ์การจัดตั้งและส่งเสริมศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ที่ สปสช.530/ว 343 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การสมัครเข้าเป็นหน่วยดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ปี 2561 คลิกดาวน์โหลด

นโยบายการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แบบหนังสือแสดงความจำนงเข้าร่วมดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care) คลิกดาวน์โหลด

แจ้งร่างการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ประกาศ ณวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

การฝึกอบรมการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน