การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

1235วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 องค์การบริการส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจาก ปัจจุบันปรากฏข่าวสารการแสดงออกของประชาชนที่เดือดร้อนด้วยการกระทำเชิงสัญญลักษณ์ให้เป็นข่าว  และสร้างความสนใจทางสื่อต่างๆ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งบางกรณีเป็นการแสดงออกเกินเลยกว่าข้อเท็จจริง  แต่อาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของทางราชการ  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ขององต์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงได้ทำการซ่อมแซมถนนสาย บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 – บ้านกอก หมู่ที่ 1, สำหรับ สายบ้านสำราญ หมูที่ 4- บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 จะได้ทำการซ่อมแซมในโอกาสต่อไป และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้.-

1.ติดตาม ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 และขอความร่วมมือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  รายงานปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

2.ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งข้อมูลด้วยตนเองได้ทางโทรศัพท์ 0-4345-6200-2  หรือทางเว็บไซต์  www.kknontat.com  เฟสบุค : https://th-th.facebook.com/people/อบตโนนธาตุ-หนองสองห้อง

3.องค์การบริการส่วนตำบล รวบรวมข้อมูล/ปัญหา  ตรวจสอบข้อมูล  เรียงลำดับความสำคัญของปัญหาและทำการแก้ไขโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เป็นโครงการเกินศักยภาพ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และพี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้

เจ้าหน้าที่ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการซ่อมแซมถนน

1.นายชาญศักดิ์    หาดวรรณ     ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง

2.จ่าเอกสฤษดิ์   แก้วนอก         ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3.สิบเอกเกรียงศักดิ์   สุทำมา    ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล

4.นายศิลา   นาคคำ                   ตำแหน่ง   นายช่างโยธา

5.นายอนวัช   เพ็ชรวิเศษ           ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.นายอนุชา   บุญเหลือ             ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

7.นายสุรศักดิ์   ภิรมกิจ               ตำแหน่ง    ภารโรง

8.นายประเสริฐ   เลิศภักดี          ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

การซ่อมแซมถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (6 พฤศจิกายน 2560) ชมภาพ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน