โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560

1245IMG_1225IMG_1207IMG_1219IMG_1212วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 58 คน ใช้งบประมาณในการฝึกอบรม จำนวน 50,000 บาท  โดยได้เชิญ นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง  มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วยซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าสู่ระบบแท่ง ( Broadband ) ซึ่งมีผลมาตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ส่งผลกระทบต่อบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายๆ เรื่องทั้งการเอาคนเปลี่ยนผ่านจากระบบพีซีเข้าสู่ระบบแท่ง ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากมายทั้งการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปีการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆสวัสดิการความก้าวหน้า กฎหมายและระเบียบต่างๆที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ระบบแท่ง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ซึ่งบุคลากรต้องมีความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ต่อไปด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีพ.ศ.2560เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้มีความรู้ มีความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  และเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ ซึ่งโดยส่วนมากยังมีความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ  หรือกฎเกณฑ์  เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างไม่ถูกต้องทำให้การปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาติดขัดไม่ราบรื่น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การแก้ไขปัญหาของประชาชน หรือการพัฒนาท้องถิ่น ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวทาง นโยบายต่างๆ การแก้ไข กฎหมาย ข้อบังคับ ความก้าวหน้าของสิทธิ สวัสดิการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาความรู้ของตนเองในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ระเบียบ  คำสั่ง  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คลาดเคลื่อน

5.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง มีความเข้าใจตัวกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6.เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้

เป้าหมาย

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างพนักงานจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จำนวน 58 คน

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการ

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ฝึกอบรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียดโครงการ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลทางวิชาการ (power point)

สรุปประเด็นข้อทักท้วง สตง.กรม สถ.และจังหวัด ปี 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินของ อปท.ปี 2547

ระเบียบ มท.;ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

แนวทางในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปี 2558

ข้อสังเกตุจากการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ อปท.

การตรวจสอบการเบิกจ่ายการคลังการงบประมาณ การพัสดุ และข้อทักท้วงเรียกเงินคืน สตง.

กรณีศึกษาการดำเนินการตามระเบียบพัสดุ 2535-ฉบับที่ 10 2558

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (1)

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2)

ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล

วิทยากรในการฝึกอบรม

1.นายพรประเสริฐ  ควรรณสุ  นายอำเภอหนองสองห้อง

2.ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  เมธาอภินันท์  ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง

3.นายชูเดช  เปสุริยะ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

คำกล่าวรายงานในพิธีเปิด/คำกล่าวในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภา อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุประจำปีงบประมาณ 2560 ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน