การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

342020524วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วย  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เข้าประชุมรับมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

นโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

1.นโยบายความมั่นคง

-การปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ

-พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยขอความร่วมมือให้ดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และการปลูกดอกดาวเรือง

-การอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปกราบพระบรมศพ

2.นโยบายเศรษฐกิจ 4.0 โดยพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรม/ขายแรงงาน/ให้บริการ ไปสู่ นวัตกรรมที่ใช้สมองทำให้สังคมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3.นโยบายทางสังคม โดยการกล่อมเกลาคนในสังคมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำคัญ เริ่มจากครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

4.นโยบายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการใช้ระบบ IT ส่งเสริมการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

5.นโยบายการสร้างวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ เช่น ความมีน้ำใจของคนไทย ความเมตตาปราณี ความเพียร ความอดทน ความซื่อสัตย์สุจริต

6.นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ชายฝั่ง แม่น้ำลำธาร คูคลอง  ที่สาธารณประโยชน์  และสถานที่ท่องเที่ยว ลดการใช้สารเคมี

7.นโยบายด้านการเมือง  การได้มาซึ่งอำนาจรัฐ  การใช้อำนาจรัฐ  การปลอดจากปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

8.นโยบายเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไข  คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และคุณธรรม

9.นโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยลดความต้องการในการเสพ มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การจัดอบรม ประชุมชี้แจง

10.นโยบายการป้องกันการค้ามนุษย์/อาชญากรรม  ลดอบายมุข

11.นโยบายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย  สนับสนุน เชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

12.นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องประสานและร่วมมือซึ่งกันและกัน

13.นโยบายเกี่ยวกับความสะอาด/การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  มีการ คัดแยก เก็บขน กำจัด โดยยึด พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อ่านรายละเอียด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน