การประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560

1234วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ทำการประชุมประชาคมหมู่บ้าน (ครั้งที่ 2) ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด ปี 2560 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง  การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  เร่งดำเนินการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถลดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง  ได้มีคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการประจำตำบลออกไปดำเนินการตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดยาเสพติด

ชุดปฏิบัติการประจำตำบลโนนธาตุ

1.ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบลโนนธาตุ   หัวหน้าชุด

2.พัฒนากรประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

3.กำนันตำบลโนนธาตุ     คณะทำงาน

4.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

5.ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ   คณะทำงาน

6.ครู ศรช.ประจำตำบลโนนธาตุ    คณะทำงาน

7.เจ้าหน้าที่ป้องกันองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คณะทำงาน/เลขานุการ

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอหนองสองห้อง ที่ 31/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการประจำตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน