การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ

1วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ก่อนที่จะเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ชั้น 2) เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการรับส่งบุตรหลานมาเรียนในแต่ละวัน  โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม

หัวข้อในการประชุม

1.เปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560

2.การเรียน การสอน กิจกรรมประจำวัน

3.การแต่งกาย เครื่องใช้ส่วนตัวเด็ก ที่นอน

4.รถรับ-สงนักเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกัยรถรับ-สงนักเรียน

5.อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)

6.การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ

7.ส่งของที่ต้องเตรียมให้เด็กในช่วงเปิดเรียนใหม่ เช่น ชุดสำรอง คนละ 1 ชุด ถ้าเด็กดื่มนมโรงเรียนไม่ได้ให้เตรียมนมมาจากบ้าน หรือถ้าดื่มนมขวดให้เตรียมมาด้วย

8.สิ่งของที่ไม่อนุญาตให้เด็กนำมาเรียน เช่น เงินทอง ของมีค่าทุกชนิด ของเล่น ขนม เป็นต้น

9.การมารับ-มาส่ง ถ้าผู้ปกครองไม่สามารถมารับ-มาส่งได้ หรือเปลี่ยนผู้รับ-ส่งกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วย(หมายเลขโรศัพท์ติดต่อผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่) คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ ที่ ขก 82704/ว 181 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ตารางกิจกรรมประจำวัน ระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ/หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน