โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้จัดโครงการ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 ขึ้น  ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยมี วัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก ให้เด็กนักเรียน  เยาวชน ประชาชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร ลูกจ้างและพนักงานส่วนตำบล  ตระหนักถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชา  2) เพื่อเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 3) เพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมดีมีคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน โดยใช้มติทางศาสนา 4) เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

-กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554 คลิกรายละเอียด

-ภาพถ่ายโครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2554  คลิกรายละเอียด 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน