ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

5415

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗)

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป อากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ในช่วง กลางเดือนธันวาคม ถึง กลางเดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้ จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ การประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) จะต้องประสบภาวะอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิต่ำกว่า ๑๕ องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน ๓ วัน ซึ่งจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยหนาว ปี ๒๕๕๗) ในอำเภอต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้.-

 อ่านรายละเอียดคลิก http://61.19.54.141/kkn/cold%2057/cold%20kk%2057.htm

๑. อำเภอเมืองขอนแก่น ๑๔. อำเภอชนบท
๒. อำเภอบ้านไผ่ ๑๕. อำเภอมัญจาคีรี
๓. อำเภอพล ๑๖. อำเภอพระยืน
๔. อำเภอชุมแพ ๑๗.อำเภอแวงน้อย  
๕. อำเภอบ้านฝาง ๑๘. อำเภอแวงใหญ่
๖. อำเภอหนองเรือ ๑๙. อำเภอหนองสองห้อง
๗. อำเภอภูเวียง ๒๐. อำเภอเปือยน้อย
๘. อำเภอสีชมพู ๒๑. อำเภอบ้านแฮด
๙. อำเภอภูผาม่าน ๒๒. อำเภอซำสูง
๑๐.อำเภอน้ำพอง ๒๓. อำเภอหนองนาคำ
๑๑.อำเภออุบลรัตน์ ๒๔. อำเภอโนนศิลา
๑๒.อำเภอเขาสวนกวาง ๒๕. อำเภอโคกโพธิ์ชัย
๑๓.อำเภอกระนวน ๒๖. อำเภอเวียงเก่า
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน