การเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

6257ด้วยพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2556 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 115 ก วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556 โดยมาตรา 2 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมาตรา 4 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ในการดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สั่งการให้อำเภอหนองสองห้อง นำโดย นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอหนองสองห้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิลงคะแนนให้มากที่สุด

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว นำโดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้นำ  คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมและได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การเดินรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปทั้งหมดคลิก

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน