Archive for ธันวาคม, 2020

การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

ด้วย วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563  ถึงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ […]

สวัสดีปีใหม่ 2564

สวัสดีปีใหม่ 2564  “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง โชคดี และมีควา […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

ตามที่ คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในกฎกระทร […]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ. […]

การฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ตำบลโนนธาตุ

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกอ […]

ประชุมเพื่อคัดเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2563 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกอง […]

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2563  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนน […]

การซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 และ วันที่ 1 ธันวาคม พ. […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน