Archive for เมษายน, 2020

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห […]

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่ว […]

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองสองห้อง ครั้งที่ 4/2563 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสันต์ กัมปนาวราวร […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน