Archive for ตุลาคม, 2019

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ […]

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กำหนดการรับลงทะเบ […]

การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562  อำเภอหนองสองห้อง  มีกำหนดจัด […]

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จะเป […]

การย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณศาลาวัดสำราญจิต บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ […]

ประกาศขอความร่วมมือห้ามจำหน่ายพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศสถา […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน