Archive for กันยายน, 2019

การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 13.00 น.นายสันต์ กัมปนา […]

โครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชนคนประชารัฐ ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2562  สถานีตำรวจภูธรหนองสองห้อง  […]

โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2562  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโ […]

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหน่วยกู้ชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์ป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย […]

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 4

วันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นา […]

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

โครงการรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง (รถซาเล้ง) ปลอดภัย อำเภอหนองสองห้อง

วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-12.00 น. อำเภอหนอง […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน