Archive for สิงหาคม, 2019

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

การติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียน โครงการยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกอ […]

โครงการอบรมวิทยากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

โครงการฝึกอบรมขับรถรู้กฎลดอุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

โครงการอบรมเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดอัมพวัน บ้านโนนธาตุ

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรร […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน