Archive for มิถุนายน, 2019

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้ […]

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ)

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นา […]

การประชุมซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.นายสันต์ กัมปน […]

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-15.00 น. […]

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่ง […]

โครงการเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรร […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน