Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-01 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 – บ้านหันโจด หมู่ที่ 3 จำนวน 2 ช่วง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงิน […]

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.130-04 บ้านชาด หมู่ที่ 10 – บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้ […]

การบรรยายหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย วิทยากรจิตอาสา 904

วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 น.ณ หอประชุมอำเภอห […]

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาต […]

การเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 ตำบลโนนธาตุ 26 มิถุนายน 2562

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้ […]

การประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพติดดาว (รพ.สต.โนนธาตุ)

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นา […]

การประชุมซักซ้อมแนวทางการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 13.30 น.นายสันต์ กัมปน […]

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2562

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 08.00-15.00 น. […]

การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลส่ง […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน