Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

ประชาสัมพันธ์การดำเนินชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสอง […]

ประชาสัมพันธ์แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้ […]

15 มิถุนายน ร่วมรณรงค์ไข้เลือดออกหยุดระบาดเริ่มที่ตัวเรา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกร […]

การประชุมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นา […]

การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสอง […]

โครงการธนาคารอาหารอำเภอหนองสองห้อง (FOOD BANK)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายสันต์ กัมปน […]

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธ […]

การสำรวจเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน

วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นาย […]

การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับแจ้งจากอำเภอหนองสองห […]

การประชุมซักซ้อมแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.องค์การบริหารส่ว […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน