Archive for the ‘ข่าวประชาสัมพันธ์’ Category

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและควบคุมโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโน […]

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21-22 พฤษภาคม พ.ศ.2562  นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  […]

การแจกจ่ายน้ำช่วยภัยแล้ง บ้านกอก หมู่ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ […]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ […]

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)

ด้วยพระเดชพระคุณ พระครูวิโรจน์ธรรมคุณ (บุญตา ยโสธโร)  อ […]

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการจัดสรรเงิน […]

โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

วันที่ 1-10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธา […]

สด ถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ | ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โครงการเข้าค่ายอบรมเยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธ […]

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน